top banner Nl

lang

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Patch Pharma SA, met maatschappelijke zetel te Avenue Reine Astrid 1- 1440 Woutersbrakel en geregistreerd in het rechtspersonenregister onder het nummer 0459.743.277. U verklaart zich akkoord dat de toegang tot, en het gebruik van deze website voor uw eigen risico is. De op deze website verstrekte informatie is louter bedoeld ter informatie en kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Hoewel bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, kan Patch Pharma SA niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Evenmin kan Patch Pharma SA garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Noch Patch Pharma SA, noch de leiding van de onderneming, noch haar medewerkers, noch enige derde partij die op deze website wordt vermeld, draagt dan ook enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Patch Pharma SA sprake is van opzet of grove nalatigheid. Patch Pharma SA behoudt zichzelf het recht voor om (een deel van) deze website, tijdelijk of definitief, aan te passen of te verwijderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. U gaat akkoord dat Patch Pharma SA niet verantwoordelijk is of aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van u of enige andere partij als gevolg van dergelijke aanpassing of verwijdering. De inhoud van websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, wordt niet door Patch Pharma SA gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Patch Pharma SA, de leiding van de onderneming en haar medewerkers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden, noch over het feit of deze websites van derden al dan niet de toepasselijke wetten en regelgeving respecteren. Patch Pharma SA, de leiding van de onderneming en haar medewerkers, dragen dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website van derden verstrekte informatie. De bepalingen van deze “Legal disclaimer” kunnen worden gewijzigd, zonder enige voorafgaande melding. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het regelmatig verifiëren van deze legal disclaimer en erkent door het verdere gebruik van deze website dat u dergelijke de wijzigingen aanvaardt. Patch Pharma SA respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Het volgende privacy beleid omschrijft de omstandigheden waarin Patch Pharma SA uw persoonlijke gegevens verzamelt, alsook waarvoor Patch Pharma SA deze informatie gebruikt. Alle (persoonlijke) gegevens die U via deze website aan Patch Pharma SA verstrekt worden door Patch Pharma SA en haar verbonden vennootschappen strikt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens die Patch Pharma SA bij bezoek aan deze website van U verwerkt betreffen de gegevens die U via het registratieformulier of andere hebt ingevuld. De gegevens die daarbij worden opgegeven, komen terecht in het klantenbestand van Patch Pharma SA. Patch Pharma SA heeft deze informatie nodig teneinde haar e-commerce diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen, adresbestanden bij te werken of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van nieuwigheden of aanbiedingen in kennis te stellen. Patch Pharma SA verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Conform de geldende wettelijke bepalingen (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd) beschikt U over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens. Dit kan via deze website of middels een eenvoudig verzoek aan Patch Pharma SA op het volgende e-mailadres: info@patchpharma.com. U beschikt eveneens over een recht om U kosteloos te verzetten tegen de aanwending van Uw gegevens voor promotionele doeleinden. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via onze website of door een eenvoudig verzoek aan Patch Pharma SA te richten op voormeld e-mailadres. Bij elke communicatie via e-mail van regelmatige aard (zoals mailings), heeft u de mogelijkheid zich te verzetten tegen gelijkaardige toekomstige e-mail. Patch Pharma SA staat de persoonsgegevens niet af aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De websites van derden waarnaar verwezen wordt op deze websites zijn niet onderworpen aan het hierboven beschreven privacybeleid en Patch Pharma SA draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het privacybeleid gehanteerd op deze gelinkte websites. De inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Patch Pharma SA of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden en mogen niet aan derden meegedeeld worden voor om het even welk doeleinde. Deze legal disclaimer wordt beheerst door en is opgesteld overeenkomstig Belgisch recht. In geval van betwistingen met betrekking tot deze legal disclaimer of de website, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

banner NL

Koop online

Interessante links

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Facebook